The Mission Statement of Min Lan Restaurant

1.    The food will be safe and secure.

2.   The food will be nutrition.

3.   We will provide customer satisfaction.

4.   To raise the standard of Rakhine traditional food and Local Foods.

5.   To improve the welfare of staff.

Min Lan's Story
Minlan Story Image
Minlan Story Image

မင်းလမ်းမုန့်တီဆိုင်၏ ဦးတည်ချက်များ

၁။   လုံခြုံစိတ်ချသောအစားအစာများဖြစ်ရမည်။

၂။   အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများဖြစ်ရမည်။

၃။   စားသုံးသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိရမည်။

၄။   ရခိုင်အစားအစာများနှင့် ပြည်တွင်းအစားအစာများမြင့်မားရမည်။

၅။  ဝန်ထမ်းများ၏ဘဝ တိုးတက်ကောင်းမွန်ရမည်။