အပေါင်း

Grouper-Fish-(Sashimi)
ကျောက်ငါးအစိမ်းစား
Steamed-Crab
ဂဏန်းပေါင်း
Steamed-Bamboo-Clam
ဂုံးယောက်မပဲကြာဇံပေါင်း
Steamed-Grouper-Fish
ကျောက်ငါးပေါင်း
Steamed-Mantic
ကင်းပုဇွန်ပေါင်း
Steamed-Prawn-with-Glass-Noodle
Steamed-Prawn-with-Glass-Noodle
Steamed-Preserved-Prawn
ရေချိုပုဇွန်ပေါင်း
Steamed-Tiger-Prawn-with-Banana-Leaf
တိုက်ဂါးပုဇွန်ငှက်ပျောပေါင်း
Steamed-Seabess-Fish
ကကတစ်ပေါင်း
Steamed-Lobster
ကျောက်ပုဇွန်ပေါင်း
Steamed-Flower-Crab
ပန်ဂဏန်းပေါင်း
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry