ဟင်းချို

Gruel-Seabess-Fish
ငါးဆန်ပြုတ်
Shell-Fish-Soup
ခရုအရည်သောက်
Fisherman's-Curry
ကိုတံငါဟင်း
Fish-Soup-(Sweet)
ငါးသောက်ဆမ်း (အချို)
Fish-Tomyum-Soup
ငါးသောက်ဆမ်းချဉ်စပ်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry