အသုပ်

Fish-Fried-Salad
Fish-Fried-Salad
Fish-Nganetu-Salad-(Hot)
ငါးနီတူသုပ်(အစပ်)
Fish-Nganetu-Salad-(Sweet)
ငါးနီတူသုပ် (အချို)
Rice-Salad-Prawn-(Hot)
ပုဇွန်ထမင်းသုပ်
Tiger-Prawn-Salad-(Hot)
တိုက်ဂါးပုဇွန်သုပ် (အစပ်)
Bamboo-Clam-Salad-(Spicy)
ဂုံးယောက်မသုပ် (အစပ်)
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry