အသုပ်

Vegetable-Salad
အရွက်အစုံသုပ်
Seaweed-Salad-(Sweet)
ကျောက်ပွင့်သုပ် (အချို)
Seaweed-Salad-(Spicy)
ကျောက်ပွင့်သုပ် (အစပ်)
Raw-Salmon-Fish-Salad
ဆယ်လ်မွန်အစိမ်းစားအသုပ်
Octopus-Salad-(Hot)
ရေဘဝဲသုပ်
Jelly-Fish-Salad-(Sweet)
ရေခူသုပ် (အချို)
Jelly-Fish-Salad-(Hot)
ရေခူသုပ် (အစပ်)
Clam-Salad-(Spicy-or-Sweet)
ဂုံးချောသုပ်
Shell-Fish-Salad
ခရုသုပ်
Squid-Salad-(Sweet)
ပြည်ကြီးငါးသုပ် (အချို)
Squid-Salad-(Spicy)
ပြည်ကြီးငါးသုပ် (အစပ်)
Cuttle-Fish-Salad-(Sweet)
ကင်းမွန်သုပ် (အချို)
Cuttle-Fish-Salad-(Spicy)
ကင်းမွန်သုပ် (အစပ်)
Bamboo-Clam-Salad-(Sweet)
ဂုံးယောက်မသုပ် (အချို)
Fish-Ball-Salad-(Hot,Sweet)
ငါးဖယ်သုပ် (အစပ်၊ အချို)
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry