အကြော်

Tiger-Prawn-Tempura
တိုက်ဂါးပုဇွန် အပွကြော်
Soft Crab Tempura
ဂဏန်းပျော့ပွကြော်
Seafood-Tempura
ပင်လယ်စာအပွကြော်
Fried-Seabess-with-Spicy-tomato-Sauce
ကကတစ်ငါးကွင်းကြော်နှပ်
Fried-Seabess-Fish
ကကတစ်ငါးကြော်
Fried-Rice-Egg
ကြက်ဥထမင်းကြော်
Fried-Oyster
ကမာကြော်
Fried-Bamboo-Clam-and-egg
ဂုံးယောက်မကြက်ဥကြော်
Fried-Bamboo-Clam
ဂုံးယောက်မကြော်
Fried-Flower-Crab
ပန်းဂဏန်းကြော်
Fried-Soft-Crab
ဂဏန်းပျော့ကြော်
Fried-Ngarhouk-Fish
ငါးဟောက်ကြော်
Fried-Hilsa-Egg
ငါးဥကြော်
Fried-Flat-Fish
ငါးခွေးလျှာကြော်
Fried-Lobster
ကျောက်ပုဇွန်ကြော်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry