ဟင်းလျာ

Squid-with-Oyster-Sauce
ပြည်ကြီးငါးခရုဆီ
Crab-Curry
ဂဏန်းချဉ်စပ်
Soft-Crab-Curry
ဂဏန်းပျော့ချက်
Flower-Crab-Curry
ပန်းဂဏန်းချက်
Tiger-Prawn-Tomyum-Curry
တိုက်ဂါးပုဇွန် ချဉ်စပ်
Shell-Fish-Curry-(Hot)
ခရုအစပ်ချက်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry