အကင်

Octopus-BBQ
ရေဘဝဲကင်
Mantic-BBQ
ကင်းပုဇွန်ကင်
Oyster-(Sashimi)
ကမာအစိမ်းစား
Squid-BBQ
ပြည်ကြီးငါးကင်
Salmon-Fish-with-Squid
ဆယ်လ်မွန်ပြည်ကြီးငါးအစာသွပ်
Cuttle-Fish-BBQ
ကင်းမွန်ကင်
Soft-Crab-BBQ
ဂဏန်းပျော့ကင်
Fried-Crab-BBQ
ဂဏန်းကြော်ကင်
Raw-Salmon-Sashimi
ဆယ်လ်မွန်အစိမ်းစား
Grouper-Fish-BBQ
ကျောက်ငါးကင်
Preserved-Prawn-BBQ
ရေချိုပုဇွန်ကင်
Ko-Ko-Ngepali-Grilled-Prawn
ငပလီပုဇွန်ကင်
Mantic-Fire-Bug
ကင်းပုဇွန်မီးဖုတ်
Lobster-(Sashimi)
ကျောက်ပုဇွန်အစိမ်းစား
Preserved-Prawn-Fire-Bug
ရေချိုပုဇွန်မီးဖုတ်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry