ငါး

Fried-Flat-Fish
ငါးခွေးလျှာကြော်
Steamed-Seabess-Fish
ကကတစ်ပေါင်း
Grouper-Fish-BBQ-(Spicy-of-Sweet)
ကျောက်ငါးကင် (ချို၊ စပ်)
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry