ဆက္သြယ္ရန္

လိပ္စာ :

အမွတ္(361) ၊ ေရႊဂုံတိုင္လမ္းမ၊ တာေမြအ၀ိုင္းထိပ္အနီး၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။

+ ၉၅-၉၂၅၃၀၄၂၄၅၆ , + ၉၅-၉၂၆၁၄၅၁၃၇၁

office@minlanseafood.com, kyawswarjpn@gmail.com

စံုးစမ္းေမးျမန္းရန္ :

  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry