ခရု

Shell-Fish-Soup
ခရုအရည်သောက်
Shell-Fish-Salad
ခရုသုပ်
Shell-Fish-Curry-(Hot)
ခရုအစပ်ချက်
Shell-Fish-(BBQ)
ခရုကင်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry