ပုဇြန္ထုတ္

Fried-Lobster
ေက်ာက္ပုဇြန္ေၾကာ္
Mantic-Fire-Bug
ကင္းပုဇြန္မီးဖုတ္
Lobster-(Sashimi)
ေက်ာက္ပုဇြန္အစိမ္းစား
Sea-Lobster-BBQ
ေက်ာက္ပုဇြန္ကင္
Steamed-Lobster
ေက်ာက္ပုဇြန္ေပါင္း
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry