ပုဇွန်ထုတ်

Fried-Lobster
ကျောက်ပုဇွန်ကြော်
Mantic-Fire-Bug
ကင်းပုဇွန်မီးဖုတ်
Lobster-(Sashimi)
ကျောက်ပုဇွန်အစိမ်းစား
Sea-Lobster-BBQ
ကျောက်ပုဇွန်ကင်
Steamed-Lobster
ကျောက်ပုဇွန်ပေါင်း
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry