ငါး

Grouper-Fish-(Sashimi)
ေက်ာက္ငါးအစိမ္းစား
Raw-Salmon-Fish-Salad
ဆယ္လ္မြန္အစိမ္းစားအသုပ္
Gruel-Seabess-Fish
ငါးဆန္ျပဳတ္
Steamed-Grouper-Fish
ေက်ာက္ငါးေပါင္း
Fried-Ngarhouk-Fish
ငါးေဟာက္ေၾကာ္
Raw-Salmon-Sashimi
ဆယ္လ္မြန္အစိမ္းစား
Fried-Hilsa-Egg
ငါးဥေၾကာ္
Fish-Ball-Salad-(Hot,Sweet)
ငါးဖယ္သုပ္ (အစပ္၊ အခ်ိဳ)
Fisherman's-Curry
ကိုတံငါဟင္း
Fish-Fried-Salad
Fish-Fried-Salad
Fish-Nganetu-Salad-(Hot)
ငါးနီတူသုပ္(အစပ္)
Fish-Nganetu-Salad-(Sweet)
ငါးနီတူသုပ္ (အခ်ိဳ)
Fish-Soup-(Sweet)
ငါးေသာက္ဆမ္း (အခ်ိဳ)
Fish-Tomyum-Soup
ငါးေသာက္ဆမ္းခ်ဥ္စပ္
Grouper-Fish-BBQ
ေက်ာက္ငါးကင္
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry