ငါး

Grouper-Fish-(Sashimi)
ကျောက်ငါးအစိမ်းစား
Raw-Salmon-Fish-Salad
ဆယ်လ်မွန်အစိမ်းစားအသုပ်
Gruel-Seabess-Fish
ငါးဆန်ပြုတ်
Steamed-Grouper-Fish
ကျောက်ငါးပေါင်း
Fried-Ngarhouk-Fish
ငါးဟောက်ကြော်
Raw-Salmon-Sashimi
ဆယ်လ်မွန်အစိမ်းစား
Fried-Hilsa-Egg
ငါးဥကြော်
Fish-Ball-Salad-(Hot,Sweet)
ငါးဖယ်သုပ် (အစပ်၊ အချို)
Fisherman's-Curry
ကိုတံငါဟင်း
Fish-Fried-Salad
Fish-Fried-Salad
Fish-Nganetu-Salad-(Hot)
ငါးနီတူသုပ်(အစပ်)
Fish-Nganetu-Salad-(Sweet)
ငါးနီတူသုပ် (အချို)
Fish-Soup-(Sweet)
ငါးသောက်ဆမ်း (အချို)
Fish-Tomyum-Soup
ငါးသောက်ဆမ်းချဉ်စပ်
Grouper-Fish-BBQ
ကျောက်ငါးကင်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry