ဂဏန်း

sea food name
This is seafood title (mm)
Soft-Crab-BBQ
ဂဏန်းပျော့ကင်
Fried-Crab-BBQ
ဂဏန်းကြော်ကင်
Crab-Curry
ဂဏန်းချဉ်စပ်
Soft-Crab-Curry
ဂဏန်းပျော့ချက်
Flower-Crab-Curry
ပန်းဂဏန်းချက်
Fried-Flower-Crab
ပန်းဂဏန်းကြော်
Fried-Soft-Crab
ဂဏန်းပျော့ကြော်
Steamed-Flower-Crab
ပန်ဂဏန်းပေါင်း
Crab-BBQ
ဂဏန်းကင်
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry