အသီးဖျော်ရည်

Orange-Juice
Orange-Juice
Tomato-Juice
Tomato Juice
Strawberry-Juice
Strawberry Juice
Pineapple-Juice
Pineapple-Juice
Papaya-Juice
Papaya Juice
Lime-Juice
Lime Juice
Cucumber-Juice
Cucumber Juice
Coconut-Juice
Coconut Juice
Carrot-Juice
Carrot Juice
Avocado-Juice
Avocado Juice
Apple-Juice
Apple Juice
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry